דלג על חיפוש 1
חיפוש 1
דלג על ניווט מהיר
ניווט מהיר
דלג על Banners
Banners
חנות וירטואלית
צרכנות
פייסבוק
יוטיוב
עמותה cinema
אינסטגרם

חיסכון המס במכר פעילות ומוניטין לחברה

תחילת שנת מס היא הזדמנות טובה לעשות שינויים במבנה הארגוני העסקי, על ידי התאגדות כחברה, מיזוג עם חברה אחרת, הכנסת שותף חדש או מכר הפעילות העסקית כולה או חלקה לאחרים. פעולות אלו בוצעו בעיקרן בסוף שנת המס 2009 או ביום 1.1.2010, אולם, חובת הדיווח ותשלום המס בגין שינויי מבנה אלו היא תוך 30 יום מיום העסקה, דהיינו עד 30.1.2010.

בעת שינויי מבנה כאלו, יש לאבחן מהם הנכסים המוחשיים שנמכרו, כגון: נדל"ן, מכונות וציוד וכלי רכב ומהם הנכסים הלא מוחשיים שנמכרו, כגון: יידע, מוניטין והון אנושי.

ברשימה זו נפנה את תשומת הלב לחיסכון המס הגדול העשוי להיווצר כתוצאה ממכירת מוניטין, בהתאם להקלות המס שנקבעו לעסקה כזו בפקודת מס הכנסה ותקנותיה. נמקד את הדיון במתווה חיסכון המס הנוצר במכירת מוניטין למוכר ולקונה, כאשר מדובר בעסקת מיזוג של שני עסקים.

1. העסקה – שני יחידים בעלי עסק מקימים שותפות באמצעות מכירת פעילותם ביום 1.1.2010 לחברה שהוקמה על ידם, בתמורה לסך של 10 מיליון ₪ כל אחד. (בכפוף להערכת שווי למוניטין שיש לבצע לפי עקרונות הלכת עצמון). בהתאם להלכת שרון מכירה כזו היא מכירת מוניטין אם התמורה האמורה משקפת רק את שווי המוניטין ללא שווי הנכסים המוחשיים והלא מוחשיים המועברים ככל שיש כאלו.

2. המס על העסקה – היחידים מדווחים ומשלמים תוך 30 ימים (עד 30.1.2010) מס רווח הון בגין מכר המוניטין בשיעור של 20%. דהיינו תשלום מס של 2 מיליון ₪ לכל אחד.

3. הלוואת בעלים – בתמורה למכירת המוניטין חייבת החברה ליחידים הלוואת בעלים בסך של 10 מיליון ₪ לכל אחד.

4. יתרת הלוואת הבעלים לאחר תשלום המס - בהנחה שתשלום המס ימומן על ידי החברה תיוותר הלוואת בעלים בחברה בסך של 8 מיליון ₪ לכל אחד.

5. הפחתת המוניטין – החברה תפחית את המוניטין תוך 10 שנים. דהיינו, תהא לה הוצאה מוכרת בסך של 2 מיליון ₪ כל שנה במשך 10 שנים.

לכן: ככל שההכנסה בחברה בשנת 2010 ואילך תהיה 2 מיליון ₪.

בניכוי: הוצאות הפחתת מוניטין 2 מיליון ₪,

ההכנסה החייבת (רווח למס) תהיה אפס ולא ישולם מס

ונוצר: חיסכון מס ראשון במס חברות בחברה

6. תזרים מזומנים חיובי – מכיוון והוצאת הפחת היא הוצאה רעיונית ולא הוצאה ממשית, הרי כפועל יוצא מהאמור, ייווצר בחברה תזרים חיובי בסך של 2 מיליון ₪.

7. החזר הלוואת הבעלים ליחידים - תזרים המזומנים יממן בפועל את החזר הלוואת הבעלים בסך של 1 מיליון ₪ מדי שנה לכל אחד מיחידים, ללא תשלום מס דיבידנד (חיסכון של 25% מס), באשר משיכת הלוואות בעלים פטורה ממס.

ונוצר חיסכון מס שני - בחלוקה לבעלי המניות בשיעור של 25% מס דיבידנד.

8. סיכונים בעסקה - הסיכון העיקרי הינו כי פקיד השומה לא יכיר בעסקה כ"מכר מוניטין" אלא יטען למכירת "ידע" או "נכס אחר" או "מוניטין אישי" (ראה הלכת ד"ר אפריים צור). במקרה כזה, ככל שעסק היחידים נוסד מיום 1.1.2003 ואילך, אמנם לא ניתן יהיה להפחית את המוניטין לצורכי מס. אולם, כל האמור למעלה, מלבד עניין הפחתת המוניטין ימשיך ויתקיים, כולל חבות מס בשיעור של 20%. נוסיף כי לדעתנו הלכת אפריים צור לא תעמוד לדעתנו במבחן הערעור שהוגש עליה לבהמ"ש העליון, כי לכל היותר אם לא נמכר מוניטין הרי מדובר בעסקה מלאכותית שהיא בטלה מלכתחילה כפי שנקבע בהלכת טוטנאוור.

9. "ביטוח" סיכונים – לביטול הסיכונים האמורים, כדאי להכין מערכת הסכמים ותנאים השלובים בהם, בהתאם לפסיקה בעניין הכרה בעסקת מוניטין, לרבות תנאי אי תחרות, הסכם ההעסקה ועוד. בנוסף, רצוי כי יופיע בהסכם המכר של המוניטין תנאי מתלה, לפיו במידה ופקיד השומה לא יאשר את העסקה, תבוטל עסקת מכר המוניטין מלכתחילה(void) ותוחזר מקדמת מס רווח ההון ששילם כל אחת מיחידים.

מכלל האמור עולה, כי מכירת מוניטין בדוגמה האמורה, עשויה להביא לחיסכון מס בסך נטו של כ- 2 מיליון ₪ לכל אחד (כשיעור המס 25% על דיבידנדים שנחסך). בנייה נכונה של העסקה לפי המתווה לעיל, תביא לדעתנו אכן לחיסכון המס כפי שהתכוון המחוקק בנתנו את הקלות המס במכר מוניטין.

הדפס
עבור לתוכן העמוד