דלג על חיפוש 1
חיפוש 1
דלג על ניווט מהיר
ניווט מהיר
דלג על Banners
Banners
פייסבוק
חנות וירטואלית
צרכנות
יוטיוב
עמותה cinema
אינסטגרם

תקנון עמותת חיל הים

התקנון אושר על ידי רשם העמותות בתאריך 24 דצמבר 2023
 
תקנון עמותת חיל הים

1. שם העמותה: "עמותת חיל הים".


2. מספר עמותה: 58-010-606-0


3. כתובת רשומה: אלנבי 204 חיפה, 35472.


4. כתובת למכתבים: ת.ד. 3369, חיפה 31033


5. מטרות העמותה:
א.      לאגד את יוצאי חיל הים משרתיו ומוקיריו.
ב.       לשמור ולהנחיל את מורשת זרוע הים.
ג.        לקיים קשרי גומלין עם זרוע הים.
ד.       לסייע לחברי העמותה בתחומים שונים.

ה.       לפעול להגברת המודעות הלאומית בהכרת חשיבותו של המרחב הימי כמרכיב מרכזי וחיוני לחוסנה, כלכלתה וביטחונה של מדינת ישראל.


6. דרכי פעולה להשגת המטרה:
א.      לחקור, לשמר, לתעד, ללמוד וללמד את תולדות ומורשת זרוע הים , תוך שיתוף פעולה עם מוזיאון  ההעפלה וחיל הים וגופים אחרים.
ב.       ליזום הוצאה לאור של כתבי עת ופרסומים הקשורים בפעילות זרוע הים ומורשתו.
ג.        ליזום ולקיים פעילויות תרבות, חברה ומורשת לחברי העמותה .
ד.       לגייס כספים בארץ ובחו"ל לשם קידום מטרות העמותה.
ה.       לקיים ולהשתלב בפעילויות התואמות את מטרות העמותה.
ו.        לקיים מערכת תקשורת ממוסדת עם זרוע הים לקידום פעילויות משותפות.
ז.        ליזום ולקיים פעילויות לרווחתם של חברי העמותה.


7. סמכויות העמותה  לשם קידום מטרותיה, מוסמכת העמותה לעשות ולפעול כדלקמן:
א.      לרכוש, לבנות, לקנות, לחכור, לשכור ולקבל לרשותה או לשימושה במתנה ובכל אופן אחר, בתנאים שיסוכמו, נכסי דלא ניידי, מיטלטלין וזכויות מכל סוג.
ב.       למכור, להעביר, להחכיר, להרשות לתת במתנה או בכל דרך שהיא את רכושה או חלק ממנו, למשכן ולשעבד את נכסיה, כולם או מקצתם, בכל דרך שהיא לשם הבטחת התחייבויות או חובות של העמותה.
ג.         ללוות ולהשיג כספים בכל תנאי מוסכם וזאת אך ורק לשם קבלת מימון ביניים ובלבד ויש מקורות החזר מובטחים.
ד.       לנהל קרנות, ליזום מבצעי פרסום, ליזום קבלת הקצבות, תמיכות ומתנות מכל אדם ותאגיד, לגייס כספים, למימוש מטרות העמותה כמופיע בסעיף 5 לעיל.
ה.      להתקשר בהסכמים, חוזים והתחייבויות ובכלל זה, עפ"י שטרות והמחאות ובלבד ויש מקורות מובטחים לתשלום.
ו.        ליזום פעילות חינוכית ארגונית אשר תתרום ליישום מטרות העמותה בין אם ע"י מכירת כרטיסים, מינויים, פרסומים או מלגות לימוד ומחקר או בכל דרך אחרת אשר תקבל אישור המוסדות המוסמכים של העמותה.
ז.        להשקיע את הכספים אשר יעמדו לרשותה באופן שייראה לה כמועיל, נכון ונחוץ. לשם כך, תהא העמותה מוסמכת לפתוח חשבונות מסוגים שונים ובכל מקרה לא להשקיע במניות הנסחרות בבורסה.
ח.      להקים חברות, קרנות, מפעלים או להשתתף בהקמתם והכול על מנת לקדם את המטרות שהציבה העמותה לעצמה, כאמור לעיל.
ט.      להקים, לארגן ולנהל חוגים מחוץ לישראל שיפעלו ויעשו למען הגשמת מטרות העמותה.
י.        להתקשר עם אנשים, מוסדות, ארגונים, מפעלים ומועדונים וכל גוף שהוא לקידום מטרות העמותה.
יא.   להפעיל את סמכויותיה ולבצע כל פעולה משפטית, ליזום ולבצע כל פעולה אחרת שהיא בארץ ובחו"ל והכול לצורך קידום מטרות העמותה.


8. חברות בעמותה
א.       כל אדם לאחר שסיים שרות חובה, אנשי קבע, אע"צ העובדים בזרוע הים  או פרשו לגמלאות, אב או אם שכול, אח או אחות שכול, בעל או אישה של  גמלאי או של חבר עמותה שנפטר, וכל אדם אשר חיל הים קרוב לליבו , אשר נרשם ומשלם דמי חבר.
ב.       אדם החפץ להיות חבר העמותה יגיש לוועד בקשת הצטרפות חתומה בלשון זו:   "אני (שם, מען ותעודת זהות) מבקש להיות חבר בעמותת חיל הים. מטרות העמותה ותקנונה ידועים לי. אם אתקבל כחבר אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית של העמותה".
ג.        הנהלת העמותה רשאית להעניק לאדם או למוסד, שאינו עומד בקריטריון של חברות בעמותה, חברות כבוד כאות הוקרה על פועלו לקידום מטרות העמותה.
ד.       הודעה על הענקת חברות כבוד תינתן באסיפה הכללית הקרובה שלאחר החלטת ההנהלה. ההנהלה תמסור לאסיפה הכללית את נימוקיה להענקת חברות כבוד.
ה.      הנהלת העמותה תיתן לכל חבר כבוד תעודה בחתימת יו"ר העמותה, בה יפורטו נימוקי ההנהלה להענקת חברות הכבוד.
ו.        חבר כבוד לא יהיה חייב בתשלום דמי חבר, ולא תהיה לו זכות הצבעה במוסדות העמותה.
ז.         האסיפה הכללית רשאית לא לאשר את חברות הכבוד שניתנה על ידי ההנהלה בתנאי שהנושא יופיע בסדר היום כולל נימוקים לביטול חברות הכבוד והודעה על כך תופץ לחברים לא פחות   מ-14 יום ממועד האסיפה הכללית.
ח.       חברות כבוד תישלל מחבר כבוד שהורשע בעבירה שיש בה משום קלון או שיש במעשיו משום פגיעה חמורה במטרות העמותה או בצה"ל או במדינת ישראל הכל כפי שתקבע הנהלת העמותה.


9. זכויות וחובות של חבר עמותה
א.      חבר העמותה זכאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית ויהיה לו קול אחד בכל הצבעה.
ב.       חבר עמותה זכאי לבחור ולהיבחר לוועד המנהל  ולוועדת הביקורת.
ג.        חבר העמותה זכאי להשתתף בפעילויות העמותה וליהנות משרותיה.
ד.       חבר העמותה ישלם דמי חבר כפי שייקבעו על ידי האסיפה הכללית.
ה.      חבר העמותה רשאי להשתתף בישיבות ה לוועד המנהל ולהביע דעתו, אך לא תינתן לו זכות הצבעה.
ו.        פקיעת החברות בעמותה אינה פוטרת מהתשלומים שהגיעו לעמותה מן החבר ערב פקיעת חברותו, בעד התקופה שעד לפקיעת חברותו.
ז.         חבר העמותה לא יהיה זכאי לכל רווחים או טובות הנאה כספיות מהעמותה.
ח.      חבר עמותה המעוניין לפרסם הצעה, הנחה או מבצע מיוחד לחברי העמותה במסגרת עיסוקו הפרטי יוכל לפנות לחברים באמצעות פרסום בביטאון "בין גלים", רכישת פרסום באתר האינטרנט או דוור באמצעות מכתבים אשר יופצו לחברים דרך משרד העמותה. החבר המפרסם מתחייב שלא לפעול בכל דרך משפטית כנגד העמותה בשל נזקים הקשורים במישרין או בעקיפין ואשר נגרמו עקב ביצוע אותו פרסום. כל עלויות הפרסום יהיו על החבר המפרסם. בשום מקרה לא יקבל חבר עמותה את מאגר המידע של חברי העמותה.
ט.      קשר בין העמותה לחבריה: הזמנה, דרישה, התראה או הודעה אחרת של העמותה לחבריה תיעשה בכתב או מסירה ביד, או באמצעות פקס, או באמצעות דואר אלקטרוני, או בפרסום באתר העמותה או במדיה מגנטית או תישלח בדואר רגיל אל מענו הרשום בפנקס החברים.
י.        בכפוף להוראות תקנון זה, החברות בעמותה וכן הזכויות אשר מוקנות בגינה בין במישרין או בעקיפין ,הנן אישיות  ואינן ניתנות להעברה או המחאה.


10. פקיעת חברות בעמותה
א.       חברות בעמותה פוקעת:
1)       מות החבר.
2)        בפרישתו מהעמותה אחרי מתן הודעה בכתב למנכ"ל העמותה.
3)       שלילת חברותו על ידי  הוועד המנהל .
ב.        הוועד המנהל  רשאי להחליט על הוצאת חבר מן העמותה מאחד הטעמים הבאים:
1)       החבר הורשע בעבירה שביסודה חוסר יושר או עבירה שיש עימה קלון.
2)       החבר לא שילם לעמותה את הסכומים המגיעים  על פי נסיבות העניין  במהלך שנה מיום יצירת החיוב הראשון למרות שנשלחו אליו תזכורות והתראה בכתב.
3)       החבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטה של האסיפה הכללית.
4)        החבר פועל בניגוד למטרות העמותה.
ג.        הוועד המנהל לא יחליט על הוצאת חבר מן העמותה אלא לאחר שהתרה בחבר בכתב ושמע את טענותיו.
ד.        חבר אשר חברותו הופסקה עקב אי תשלום יוכל לחדש החברות בתשלום דמי החבר במלואם לאותה שנה.
ה.       חבר שהוועד המנהל  החליט להוציא מן העמותה רשאי לערער על כך לפני האסיפה הכללית הקרובה. החלטת האסיפה הכללית בעניין הוצאתו או אי הוצאתו של חבר תהא סופית.


11. מוסדות וגופים בעמותה:    החברים במוסדות ובגופים  יהיו חברי עמותה, פרט לרואה החשבון אשר איננו מחויב להיות חבר עמותה
א.      האסיפה הכללית
ב.      וועד מנהל
ג.      הנהלת העמותה
ד.     פרויקטים
ה.     ועדת תקציב
ו.      ועדת ביקורת
ז.      יועץ משפטי
ח.     רואה חשבון

11.1 האסיפה הכללית
א.         האסיפה הכללית תכונס פעם אחת בתחילת שנה אזרחית, בשעה ובמקום שהוועד המנהל יחליט עליהם.
ב.         אסיפה כללית זאת תכונה "אסיפה כללית רגילה", כל אסיפה כללית אחרת תכונה "אסיפה כללית שלא מן המניין".
ג.          הוועד המנהל רשאי לכנס אסיפה שלא מן המניין כל אימת שתימצא לנכון.
ד.          הוועד המנהל  רשאי  לכנס אסיפה שלא מן המניין אם נדרשה לכך בכתב על ידי ועדת ביקורת או על ידי עשירית מכלל חברי העמותה.
ה.         לא כינסה ההנהלה אסיפה כאמור תוך 21 יום מיום שנמסרה לה הפנייה, תכונס האסיפה על ידי
הדורשים.
11.2 אסיפה כללית רגילה
                                 א.         תבחר ביו"ר העמותה, בוועד המנהל  ובוועדת הביקורת.
                                  ב.         תשמע דיונים וחשבונות על פעולות הוועד המנהל  וועדת הביקורת, וכל גוף אחר הפועל מטעם העמותה שנעשו במהלך השנה החולפת.
                                  ג.          תדון ותאשר את הדו"חות הכספיים של העמותה, לאחר אישורם על ידי ועדת הביקורת.
                                  ד.         תדון ותחליט בתוכנית העבודה של העמותה לשנה הבאה.
                                 ה.         אסיפה כללית לא תיפתח אם לא נכחו לפחות רבע ממספר חברי העמותה, שיהוו מנין חוקי. היה מנין זה נוכח בפתיחת האסיפה, רשאית היא להמשיך בדיון ולקבל החלטות אף אם פחת מספר הנוכחים במהלך האסיפה.
                                  ו.          לא נתכנס המניין האמור תוך שעה מהזמן הנקוב בהזמנה, רשאית היא להמשיך לדון ולקבל החלטות אשר תהיינה תקפות ובתנאי שנדונו הנושאים שבתוכנית סדר היום.
                                  ז.          סדר היום של האסיפה הכללית יקבע על ידי הוועד המנהל  של העמותה ובאישור יו"ר העמותה.
                                 ח.         על כל אסיפה כללית של העמותה תינתן הודעה בכתב לחברי העמותה לפחות 14 יום מראש. בהודעה יצוינו מקום, שעה והנושאים העומדים לדיון.
                                 ט.         סדר היום לאסיפה מן המניין:
1)       בחירת יו"ר ומזכיר לאסיפה.
2)       דו"ח כספי ודו"ח מילולי
3)       דו"ח ועדת ביקורת.
4)       בחירת מוסדות העמותה , לרבות  רואה חשבון, ועדת ביקורת.
5)       שונות.
                                  י.          יושב ראש העמותה  יכהן כיושב ראש האסיפה הכללית של העמותה או מטעמו. לא נכח יושב ראש תוך 15 דקות מהמועד שנקבע לפתיחת האסיפה או נבצר ממנו לבוא או אינו חפץ לכהן כיו"ר האסיפה הכללית, יבחרו החברים הנוכחים מביניהם יושב ראש לאותה אסיפה.
                                יא.        מנכ"ל העמותה ישמש כמזכיר האסיפה וינהל את הפרוטוקול של האסיפה הכללית.
                                יב.        לא נכח המנכ"ל תוך 15 דקות מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, יבחרו החברים הנוכחים מביניהם ממלא מקום שינהל את פרוטוקול האסיפה.
                                 יג.         ההצבעה בכל אסיפה כללית תהא בהרמת יד, אלא אם דרשו שלושה רבעים מהחברים לפחות, הצבעה חשאית.
                                יד.        בכל מקרה של הצבעה בהרמת ידיים תתקבל הודעתו של יושב ראש האסיפה שתרשם בפרוטוקול ותיחתם על ידו כעדות מכרעת בדבר מספר הקולות שנספרו בעד ההחלטה או נגדה.
                                טו.        הצבעה חשאית תיערך באופן שיקבע יושב ראש האסיפה.
                                טז.        בכל הצבעה שאין הוראה אחרת בתקנון זה, יכול חבר להצביע בעצמו או על ידי מיופה כוחו.
1)       ייפוי הכוח יהיה בכתב וייחתם על ידי הממנה.
2)       כתב המינוי של מיופה הכוח יהיה כדלקמן:
3)       אני <שם החבר הממנה > מספר ת.ז. < מספר תעודת זהות >, בתור חבר בעמותה, ממנה בזה את  < שם מיופה הכוח > מספר ת.ז. < מספר תעודת זהות >, בתור בא כוחי להצביע בשמי באסיפה הכללית רגילה/שלא מן המניין של העמותה שתיערך ביום ____ לחודש ___ ובכל אסיפה נדחית.
4)       ולראיה באתי על החתום, ביום ___ לחודש ___ שנת ___.
5)       __________ חתימה
         יז.         החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות של החברים הנוכחים, פרט להחלטות שנקבע לגביהן אחרת בתקנון זה.
        יח.        כל החלטה של האסיפה  הכללית תירשם בפרוטוקול האסיפה שיחתם על ידי יושב הראש. העותקים ממנו יופצו לכל חברי העמותה.


11.2.1      בחירות לוועד המנהל
א.      הוועד המנהל  ימנה מספר בלתי זוגי של חברים אשר לא יעלה על 15 ולא יפחת מ- 5.
ב.       חברי העמותה המבקשים להיבחר לוועד המנהל  יגישו מועמדות למשרד העמותה עד 10 ימים ממועד האסיפה הכללית.
ג.        האסיפה הכללית תיבחר את חברי הוועד המנהל , על ידי הצבעה.
ד.       אם יגישו מועמדות לוועד המנהל  יותר מ- 15 חברים תתקיים במהלך כינוס האסיפה הכללית הצבעה חשאית.
ה.      מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 11.3 חברי הוועד המנהל  נבחרים לתקופה של עד תום האסיפה הכללית השנתית לאחר זו שבה מונו ("תקופת כהונה")

ו.        על אף האמור לעיל ככל שתסתיים כהונתו של חבר הוועד המנהל  (אחד או יותר) טרם תום תקופת הכהונה, אזי יפעל הוועד המנהל  להודיע לחבריה על סיום הכהונה המוקדם של אותו חבר בוועד המנהל  ויזמין אותם להגיש מועמדות להחליף את מקומו, בהתאם להוראות ולזמנים שייקבעו על ידיהם. הוועד המנהל  ימנה חברים בוועד המנהל  שיחליפו את חברי הוועד  שכהונתם הסתיימה טרם סיום תקופת הכהונה ("חבר הנהלה מחליף"). המינוי יבוצע בשיטת מספר קולות למועמד (אף אם קיים מועמד אחד לכל מקום פנוי). על אף האמור לעיל, במידה ולדעת הוועד המנהל  יש להביא את נושא מינוי חבר ועד המחליף בפני חברי העמותה, תכנס היא אסיפה כללית שלא מן המניין, בהתאם להוראות התקנון. על אף האמור לעיל, הוועד המנהל לא יהיה  רשאי למנות חבר ועד  מחליף במקום חבר ועד  המכהן כיו"ר העמותה ותביא עניין זה בפני האסיפה הכללית, כאמור בסעיף 11.3.
ז.        מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה בגין מינוי וסיום כהונת חברי הוועד המנהל  (כולל לעניין זכותה של האסיפה הכללית למנות ו/או לסיים תפקידו של חבר ועד). כהונתו של חבר ועד  המחליף תהא בתוקף עד לסיום תקופת הכהונה של חבר ועד אותו החליף.
ח.      העמותה תשלח הודעה לחבריה, בדרך שתמצא לנכון, בקשר למינויים של חברי ועד  המחליפים.


11.3 הוועד המנהל
א.       האסיפה הכללית תיבחר ביושב ראש העמותה ובחברי הוועד המנהל .
ב.       יושב ראש העמותה ייבחר על ידי האסיפה הכללית לקדנציה של שלוש שנים וניתן לבחור בו באישור האסיפה הכללית קדנציה נוספת .
ג.        האסיפה הכללית רשאית להפסיק כהונתו של יו"ר העמותה והוא רשאי להתפטר.
ד.       נתפנה מקום של יו"ר העמותה, יתפקד במקומו סגנו או ממלא מקומו עד כינוס האסיפה הכללית רגילה / מיוחדת וכל זאת לא יאוחר משלושה חודשים ממועד עזיבתו של היו"ר.
ה.       התפטרות של יושב ראש שלא במסגרת אסיפה כללית רגילה, תחייב זימון אסיפה כללית שלא מן המניין לא יאוחר מחודשיים ממועד התפטרותו על מנת לאפשר בחירת יו"ר הנהלה חדש.
ו.        יושב ראש העמותה ויושבי ראש הועדות ומובילי פרויקטים ידווחו לאסיפה הכללית על כל פעילויות העמותה.
ז.        חבר הוועד המנהל  יבחר באסיפה כללית רגילה לקדנציה רצופה של כשנתיים כאמור בסעיף 11.2.1.
ח.       חבר הוועד המנהל  רשאי להתפטר מכהונתו על ידי הודעה בכתב.
ט.       באותה שנה בה לא מתבצעת תחלופה, יכולים חברי העמותה להגיש מועמדות לוועד המנהל  כאמור בתקנון זה.
י.        חבר הוועד המנהל  יחדל לכהן אם הוכרז פסול דין או פושט רגל או עבר עבירה שיש עמה קלון (בכפוף להוראות תקנון זה).
יא.     נבצר מחבר הוועד המנהל באופן זמני ולא יותר משתי ישיבות למלא את תפקידו, רשאים הנותרים למנות חבר אחר בוועד המנהל  למלא מקומו עד שישוב למלא תפקידו.
יב.     חבר הוועד המנהל אשר לא ישתתף בשלוש ישיבות רצופות של הועד המנהל , חברותו בהנהלה תפקע.
יג.      חבר הוועד המנהל  המכהן כיושב ראש ועדה או מוביל פרויקט המבקש להתפטר, יוחלף על ידי אחד מחברי הועד  ועדיפות תינתן לחבר ועד  המשתתף כחבר באותה ועדה או פרויקט ממנה התפטר היושב ראש שלה.
יד.     הוועד המנהל  מתווה את מדיניות העמותה לשם הגשמת מטרותיה ואת הדרכים לביצוע מדיניות זאת, בהתאם להחלטות האסיפה הכללית ולתקנון.
טו.     יושב ראש העמותה יקבע את המועדים להתכנסות הועד המנהל ואת הנושאים לדיונה בהתאם לתפקידיה וסמכויותיה וכן את סדרי העבודה בישיבותיה.
טז.     לפי בקשת חברי הוועד המנהל  (ולא פחות משליש), יכנס היושב ראש ישיבת ועד שלא מן המניין.
יז.      הוועד המנהל  יכנס לא פחות מארבע פעמים בשנה.
יח.     יושב ראש העמותה ינהל את ישיבות הוועד המנהל ובהיעדרו ימלא תפקידו סגנו ו/או מנכ"ל העמותה.
יט.     לכל ישיבה יוכן פרוטוקול אשר יופץ לחברי  הוועד המנהל  בחתימת היושב ראש ויאושר על ידי הוועד המנהל  בישיבה שלאחריה.
כ.       המספר החוקי בישיבות הוועד המנהל  יהיה לא פחות משליש חבריו ובכפוף לחוק העמותות.
כא.   הוועד המנהל יבחר מבין חבריו את ממלא המקום של יושב ראש העמותה, את המנכ"ל ואת בעלי התפקידים הנוספים.
כב.   החלטות הוועד המנהל תתקבלנה ברוב קולות הנוכחים. לכל חבר ועד  יהיה קול אחד בישיבות הוועד המנהל. היו הקולות בהצבעה שקולים, תהא ליושב הראש זכות דעה מכרעת.
כג.    הוועד המנהל  ימנה סגן ליו"ר העמותה אשר יתפקד במקומו או בהיעדרותו או כמצוין בסעיפי תקנון זה.

11.4  הנהלת העמותה
א.       הוועד המנהל יאשר את חברי הנהלת העמותה.
ב.       הנהלת העמותה תמנה בין 4-6 חברים
ג.        בעלי התפקידים בהנהלת העמותה
1)       יו"ר העמותה
2)       מנכ"ל
3)       רכז אירועים ופעילויות
4)       רכז פרויקטים
5)       יו"ר ועדת התקציב
11.4.1 תפקיד הנהלת העמותה
ד.       ליישם את מדיניות הועד המנהל
ה.       לפעול אופרטיבית לקידום פעילויות העמותה
ו.        ליזום, לקיים ולהשתלב בפעילויות אשר תואמות את מטרות העמותה
ז.        הנהלת העמותה רשאית למנות בעלי תפקידים בשכר ו/או בהתנדבות
ח.       במידה ותמליץ הנהלת העמותה למנות בעל תפקיד בשכר, תנאי העסקתו לרבות גובה התגמול ותנאי העבודה יאושרו על ידי הוועד המנהל ויעגנו בהסכם עבודה שיחתם עם בעל התפקיד.

11.5  ועדת ביקורת
א.         ועדת הביקורת תיבחר על ידי האסיפה הכללית ותמנה שלושה חברים.
ב.         חבר בועדת הביקורת ייבחר לתקופה של שנה וניתן לבחור בו לתקופות נוספות.
ג.          חבר ועדת הביקורת לא ישמש בכל תפקיד אחר בעמותה.
ד.          הועד יהיה חייב להעמיד לעיון ועדת הביקורת או למי שהיא תמנה לשם כך, את ספרי העמותה וחשבונותיה וכל מסמך שיהיה צורך בהם לשם ביצוע הביקורת ולהמציא ביאורים נאותים.
ה.         תפקיד ועדת הביקורת- לפקח על כך שכל מוסדות העמותה פועלים בהתאם לתקנון ולהחלטות האסיפה הכללית ובהתאם לתפקידים המוגדרים בחוק העמותות.
11.6 ועדות ומובילי פרויקטים
א.         הועדות ומובילי הפרויקטים יבחרו על ידי הועד המנהל  והוא רשאי לשנותן בהתאם לצורך.
ב.         יושבי ראש הועדות ומובילי הפרויקטים  יבחרו מתוך חברי הוועד המנהל  ו/או חברי עמותה הרשומים בפנקס העמותה המעוניינים בכך ויקבלו מינוי רשמי על כך מיושב ראש העמותה.
ג.          תפקיד יושב ראש ועדה יהיה תקף לשנתיים ו/או עד גמר הפרויקט.
ד.          החברים בוועדות ומובילי הפרויקטים  יבחרו מתוך חברי העמותה ו/או מתנדבים שאינם חברים בעמותה.
ה.         לפני תחילת פעילותן של הועדות ומובילי הפרויקטים , יציג יושב הראש של כל אחת מהועדות תוכנית פעולה שנתית לאישור ההנהלה. התכנית תתבסס על התוכנית שהוצגה בפני האסיפה הכללית ובהתאם לנוהלי העבודה שנקבעו לכל ועדה ו/או פרויקט.
ו.           כל פעילות שתחרוג מהתוכנית השנתית המאושרת חייבת אישור הוועד המנהל.
ז.           יושבי ראש הועדות ומובילי הפרויקטים  יזמנו את הועדות לפי הצורך ויעדכנו באופן שוטף את הוועד המנהל  על פעילות הועדה ו/או הפרויקט שהם עומדים בראשה. במידה ונבצר מיו"ר ועדה /פרויקט להגיע לישיבה של הוועד המנהל , הוא ידאג להעביר דווח בכתב למנכ"ל מבעוד מועד ולא יאוחר משבוע ימים לפני מועד הישיבה וזאת על מנת שהמנכ"ל ידווח במקומו.
ח.         בהעדרו של יושב ראש ועדה/ פרויקט , תנוהל הישיבה על ידי ממלא מקומו או על ידי חבר ועד שייבחר לכך על ידי החברים הנוכחים.
ט.         בישיבות ישתתפו: יו"ר העמותה, מנכ"ל ויו"ר הועדות / מובילי פרויקטים
י.           ישיבות של יושבי ראש הועדות/ מובילי פרויקטים  נועדו לתאום ועדכון העבודה השוטפת של הועדות /פרויקטים.
יא.       ההמלצות של יושבי ראש הועדות / פרויקטים יובאו לאישור הוועד המנהל .

12. סמכויות מנכ"ל העמותה
א.      הוועד המנהל  רשאי למנות מנכ"ל לעמותה בשכר ו/או בהתנדבות על פי החלטתה ובכפוף לחוק. סמכויות ותפקידו של מנכ"ל העמותה ייקבעו על ידי הוועד המנהל .
ב.       במידה ויחליט הוועד המנהל כי תפקיד המנכ"ל הנו בשכר, תנאי העסקתו לרבות גובה התגמול ותנאי העבודה ייקבעו על ידי הוועד המנהל ויעגנו בהסכם עבודה שיחתם עם המנכ"ל. מנכ"ל  המקבל שכר לא יושב בועד המנהל אלא רק בהנהלת העמותה.
ג.        להלן הליך המנוי:

1)      בחירת המנכ"ל תיעשה באמצעות מכרז פנימי בחוזר שיופץ לחברי העמותה. הוועד המנהל  ימנה ועדה אשר היו"ר שלה יהיה יו"ר העמותה. הועדה תנסח את תנאי המכרז, תמיין את פניות המועמדים ותראיין את אלה שנמצאו מתאימים. הועדה תודיע לוועד המנהל  את המועמד/ת אשר נראה לה מתאים.
2)      ההחלטה הסופית לבחירת המנכ"ל בידי הוועד המנהל  . המועמד/ת הנבחר/ת יוחתם על חוזה עבודה, שבו יוגדרו את תנאי העסקתו/ה.
ד.       הסכם העבודה יהיה תקף ל שלוש שנים עם אופציה להארכה על פי החלטת הוועד המנהל .
ה.      ניתן להפסיק את ההתקשרות בין המנכ"ל לעמותה על ידי כל אחד מן הצדדים בהתראה של שלושה חודשים.
ו.        הפסקת ההתקשרות מצד העמותה יעשה באישור שני שליש מחברי הוועד המנהל לפחות.
ז.        הוועד המנהל יקבע את סמכויות המנכ"ל.
ח.      הגדרת תפקיד:
1)       מנכ"ל העמותה כפוף ליו"ר העמותה ויפעל בתאום עם מוסדות העמותה.
2)       מנכ"ל העמותה יהיה אחראי על יישום החלטות הוועד המנהל ולמדיניות שתקבע.
3)       פעילות יזומה של המנכ"ל תהיה ברוח המדיניות של העמותה ובכל מקרה היא תאושר על ידי הוועד המנהל .


13. תקציב העמותה
א.       וועדת התקציב תכין הצעה לתקציב השנתי של העמותה  ותציג לאישור תחילה של מנכ"ל העמותה ולאחר מכן לאישור הוועד המנהל. במידה ושעור דמי החבר ישתנו, השינוי יאושר על ידי האסיפה הכללית.
ב.       שינוי בסעיפי התקציב מחייב אישור מוקדם של הוועד המנהל .
ג.        שינויים בתקציב שאושרו על ידי הוועד המנהל  יתבצעו בנוכחות של לפחות  2/3 מחברי ההנהלה .


14. הכנסות ורכוש
א.       הכנסות העמותה ורכושה שהתקבלו, הופקו, נצטברו או ניתנו מכל מקור שהוא, יוקדש אך ורק לצרכי העמותה, להגשמת מטרותיה ולקידומן.
ב.       רכוש העמותה וכספיה לא יחולקו בין חבריה.


15. ניהול חשבונות
א.         חשבונות העמותה ינוהלו ויבוקרו על ידי רואה חשבון מוסמך כנדרש על פי החוק.
ב.         מאזן של השנה החולפת יוחזק במשרד העמותה וכל אחד מחברי העמותה רשאי לבדוק את המאזן ואת ספרי החשבונות המנוהלים במשרדו של רואה החשבון.


16. בעלי זכות חתימה
א.       הסכמים המחייבים את העמותה יועברו לאישור היועץ המשפטי של העמותה וישאו חתימות של יושב ראש העמותה וחבר הנהלה.
ב.       מורשי החתימה בעמותה יקבעו על ידי הנהלת העמותה בישיבתה הראשונה שלאחר האסיפה הכללית של אותה שנה. הנהלת העמותה רשאית להקנות את אותן זכויות חתימה לחברי ההנהלה והן לאנשים אשר אינם חברי הנהלה לפי ראות עיניה.


17. שינויים בתקנון
א.       שינוי או תיקון בתקנון העמותה יעשה רק על פי החלטה של האסיפה הכללית, שנכחו בה לפחות שליש מחברי העמותה ובתנאי שבהזמנה לאותה אסיפה צוינה ההצעה לשינוי או לתיקון התקנון ושצורף אליה נוסח השינוי או התיקון המוצע.
ב.       שינויים בתקנון יועברו לעיון כל חברי העמותה לפני מועד האסיפה הכללית.


18. פירוק העמותה
א.       על פירוק העמותה רשאית להחליט האסיפה הכללית, שנכחו בה לפחות שני שליש מחברי העמותה ובתנאי שהודעה על אסיפה זאת נשלחה לכל חברי העמותה 21 יום מראש ומצוין בה כי יוצע באסיפה להחליט על פירוק העמותה.
ב.       פורקה העמותה, לאחר שנפרעו חובותיה ונשארו נכסים, יועברו למשמורת מוזיאון ההעפלה וחיל הים לטובת פיתוח תצוגות מורשת חיל הים.
ג.        אם העמותה תוקם מחדש יוחזרו אליה נכסים שהיו בבעלותה טרם הפירוק.


19. מייסדי העמותה
א.         העמותה נוסדה בתאריך  י"ב אדר תשמ"ז, 13 מרץ 1987.
ב.         הרשומים מטה נמנים על מייסדי העמותה.
1)       מר גרשון זק – ז"ל
2)       אלוף (מיל) פול שולמן – ז"ל
3)       אלוף (מיל) שלמה שמיר – ז"ל
4)       אלוף (מיל) מרדכי (מוקה) לימון ז"ל
5)       אלוף (מיל) שמואל טנקוס – ז"ל
6)       אלוף (מיל) יוחאי בן נון – ז"ל
7)       אלוף (מיל) שלמה אראל
8)       אלוף (מיל) אברהם בוצר _ ז"ל
9)       אלוף (מיל) בנימין תלם ז"ל
10)     אלוף (מיל) מיכאל ברקאי – ז"ל
11)     אלוף (מיל) זאב אלמוג
 
 

 

הדפס
עבור לתוכן העמוד