דלג על חיפוש 1
חיפוש 1
דלג על ניווט מהיר
ניווט מהיר
דלג על Banners
Banners
פייסבוק
עמותה cinema
צרכנות
אינסטגרם
יוטיוב
חנות וירטואלית

תרומות

נוהל תרומות

נרשם בתאריך  21.10.2013

אושר על ידי ההנהלה בתאריך 29.10.13

 

1         כללי

א        עמותת חיל הים פועלת למימוש מטרותיה בגיוס תרומות.

ב        התרומות מתקבלות מגורמים שונים בארץ ובחו"ל.

ג          נוהל זה בא להגדיר :

1)       הכלליים בהם תטופלנה תרומות המתקבלות בעמותה

2)       סוגי התרומות הקיימות

2         מטרה

א        להגדיר ולהנחות את בעלי התפקידים בדרכים לטיפול בתרומות

3         אחריות לביצוע נוהל

א        מנכ"ל עמותת חיל הים אחראי לביצוע נוהל זה על כל מרכיביו

4         שיטה

א        גיוס כספי תרומות יתבצע על פי האפשרויות שלהלן:

1)       פנייה יזומה של העמותה לתורמים פוטנציאלים בהתאם לפרויקטים העומדים על הפרק.

2)       התורמים בעצמם יוזמים פנייה לעמותה ישירות או באמצעות גורמים שונים בחיל הים או מחוצה לו.

ב        בכל אחת מהאפשרויות שלעיל על התורם להסביר את כוונתו במסמך רשמי הכולל את כל פרטיו האישיים והסבר על יעוד התרומה ושוויה.

ג          קיימות שתי דרכים לקבלת תרומות:

1)       במטבע ישראלי או זר

2)       שווה ערך כסף

ד        תרומות המתקבלות במטבע ישראלי או זר יופקדו בחשבונות הבנק של העמותה ותונפק קבלה כחוק.

ה        תרומות שווה ערך כסף – המתקבלות ממלאי עסקי של עסק : תשלח על ידי התורם חשבונית מכירה בהתאם להוראות סעיף 85 לפקודות מס הכנסה. לתורם תונפק קבלת תרומה בגובה הסכום הרשום בחשבונית. במידה ולא נדרשת קבלת תרומה, לא יונפק שום מסמך לתורם.

ו          מכל תרומה כספית ינוכה תקבול בגובה 7% . תקבול באחוז נמוך מ- 7% מחייב אישור מנכ"ל העמותה ויו"ר ועדת התקציב.

ז         הכספים המתקבלים לכל סוגי התרומות יוגדרו ככספים המיועדים לאותו נושא אליו נתרמו הכספים.

ח        התרומות תוגדרנה על פי היעוד אליו התורם ביקש ליעד את התרומה . שינוי בסטאטוס זה מחייב אישור התורם.

ט        בתקציב העמותה ינוהל מעקב כספי לכל נושא בנפרד.

 

5         סוגי תרומות ותהליך הטיפול בהן

א        לרווחת חיילים

1)       תרומות המוקדשות לרווחת חיילים חייבות טרם מימושן באישור גורמי הצבא כלהלן:

(א)    העמותה תפנה בכתב לראש מדור ת"ש חיל הים  ולראש ענף פרט לפעול לאישור התרומה על ידי רמ"ח פרט של צה"ל והאגודה למען החייל.

(ב)    באחריות רע"ן פרט להעביר אישור זה לעמותת חיל הים

(ג)      במידה והתרומה לא תאושר תתבצע פניה לתורם לשינוי יעוד התרומה ובמידה ויסרב, כספי התרומה יוחזרו במלאם לתורם.

(ד)    עם קבלת אישור ניתן לממש את כספי התרומה.

2)       למימוש התרומה, במלואה או בחלקה, יש לפעול כלהלן:

(א)    העברת בקשה מנומקת מטעם היחידה המבקשת לעמותה מאושרת על ידי מפקד היחידה.

(ב)    באחריות העמותה להעביר לידיעת רע"ן פרט עותק מהבקשה.

(ג)      במידה ולרע"ן פרט תהיינה הסתייגויות לבקשה יעביר אותן בכתב לעמותה יעביר אותן בכתב תוך 7 ימי עבודה.

(ד)    העמותה תבדוק עמידת הבקשה בקריטריונים .

(ה)    החלטת העמותה לקבל או לדחות את הבקשה תועבר בכתב ליחידה ולרע"ן פרט.

(ו)      החליטה העמותה לאשר את הבקשה, תפעל בהתאם לנוהל רכש.

ב        לתוכנית מלגות לימודים

1)       הטיפול בתרומות בהתאם לסעיף 4 לנוהל זה.

2)       מימוש כספי התרומות בכפוף ל"נוהל הענקת מלגות".

ג          סיוע לנזקקים

1)       הטיפול בתרומות בהתאם לסעיף 4 לנוהל זה.

2)       פניות סיוע לחיילים בסדיר (חובה וקבע) תתקבלנה אך ורק מגורמי ת"ש חייליים ולאחר אישור רע"ן פרט.

3)       לפנייה יצורפו כל המסמכים הרלוונטיים לבקשה לרבות הסבר על הצעדים שנעשו לסייע לחייל מאמצעים אשר ברשות צה"ל.

4)       על כל פנייה לשאת חוות דעת ממפקד היחידה של החייל הנזקק לסיוע והמלצתו.

5)       בקשות שתוגשנה ישירות לעמותה לא תטופלנה אלא לאחר אישור רע"ן פרט.

6)       סיוע לחברי עמותה – על פי נוהל סיוע ורווחה.


 

ד        למורשת חיל הים /מוזיאון ההעפלה וחיל הים

1)       הטיפול בתרומות בהתאם לסעיף 4 לנוהל זה.

2)       מימוש התרומות מחייבות המלצת יו"ר ועדת המורשת ובהתאם לפרויקטים אשר בתוכנית העבודה ואישור מנכ"ל.

3)       מימוש תרומות לפרויקטים שלא בתוכנית עבודה מחייבות אישור הנהלת העמותה.

ה        לבית חיל הים

1)       הטיפול בתרומות בהתאם לסעיף 4 לנוהל זה.

2)       מימוש התרומות בהמלצת ראש צוות בית חיל הים ובאישור הנהלת העמותה.

ו          לפעילויות העמותה

1)       הטיפול בתרומות בהתאם לסעיף 4 לנוהל זה.

2)       מימוש התרומות מחייב אישור:

(א)    ועדת תקציב

(ב)    מנכ"ל העמותה

(ג)      דווח תקופתי להנהלה.

ז         לפעילויות הנצחה

1)       הטיפול בתרומות בהתאם לסעיף 4 לנוהל זה.

2)       מימוש התרומות מחייבות המלצת יו"ר ועדת הנצחה  ובהתאם לפרויקטים אשר בתוכנית העבודה ואישור מנכ"ל.

3)       מימוש תרומות לפרויקטים שלא בתוכנית עבודה מחייבות אישור הנהלת העמותה.

 

 

 

 

 

הדפס
עבור לתוכן העמוד