דלג על חיפוש 1
חיפוש 1
דלג על ניווט מהיר
ניווט מהיר
דלג על Banners
Banners
אינסטגרם
יוטיוב
צרכנות
פייסבוק
עמותה cinema
חנות וירטואלית

הענקת מלגות

נוהל הענקת מלגות

נרשם בתאריך 09.07.2013

 

1         כללי

א        עמותת חיל הים פתחה  בשנת 2008 תוכנית מלגות הנקראת "ים של השכלה" במטרה לסייע ללוחמים יוצאי חיל הים עד שנתיים מיום שחרורם ואשר אין באפשרותם מבחינה כספית לממן לימודים לסייע בקבלת השכלה גבוהה.

ב        מצורפים בזה הנספחים שלהלן:

1)       תנאי היסוד לקבלת מלגה

2)       טופס בקשה למלגת לימודים

3)       טופס ראיון עם מועמד

4)       פרוטוקול לאישור מלגה

5)       מכתב הודעה לזוכה במלגה

6)       מכתב נלווה להודעה לזוכה

2         מטרה

א        מטרת נוהל זה הנה לפרט הנחיות עבודה להנהלת תוכנית המלגות ולועדת המלגות והנחיות להענקת מלגות לימודים.

3         אחריות לביצוע נוהל

א        יו"ר ועדת המלגות אחראי לביצוע נוהל זה על כל סעיפיו.

4         שיטה

א        חברי ועדת המלגות וכל מי שיפעל להשגת מטרות התוכנית – יפעלו בהתנדבות ולא יקבלו כל תמורה עבור פועלם.

ב        ועדת המלגות תרכז את הבקשות לקבלת מלגות, תדון ותחליט על מתן אישור לבקשות פעמיים בשנה. בחודש אפריל עבור בקשות שהוגשו מחודש ספטמבר של השנה החולפת ואלה שיוגשו אחרי חודש אפריל ידונו בחודש אוקטובר של אותה שנה עבור שנת הלימודים העוקבת.

ג          לכל מועמד אשר יגיש בקשה יפתח תיק אלקטרוני במשרד העמותה אליו יוכנס כלל החומר הנוגע לנבדק.

ד        עם קבלת הבקשות למתן מלגה בצרוף כל  המסמכים הנלווים ובמידה והמועמד עמד בכל הקריטריונים הבסיסיים, ועדת המלגות תזמן את מבקש המלגה לראיון אישי.

ה        בתום הראיון יפיצו המראיינים  המלצותיהם לועדת המלגות.

ו          ועדת המלגות  תמלא בסעיף המתאים ב"טופס הבקשה למלגת לימודים" את סיכומה ותעביר הנחיות לביצוע למשרד העמותה.

ז         ועדת המלגות תבצע מעקב אחר כל זוכי המלגות לרבות שיחות חתך עם כל זוכה לפחות פעמיים בשנה.

5          כלליים למתן מלגות וקביעת תקציב

א        כפי שהוגדר בתקנון התוכנית ואשר מהווה בסיס לתנאי היסוד של תוכנית המלגות, אחת לשנה לקראת דיוני תקציב לשנה הבאה תדרוש ועדת המלגות את התקציב הנדרש לשנה השוטפת הבאה.

ב        עד חודש אפריל של כל שנה תידון הועדה ותקבע את מספר מקבלי המלגות וסכום כל מלגה אשר תוענק באותה שנת עבודה.

ג          במקרים חריגים ועדת המלגות  רשאית לאשר מלגה שלא בחודשים שנקבעו בסעיף 4 א.

ד        מספר המלגות וסכום כל מלגה יהיו פועל יוצא  של התקציב העומד בתוכנית המלגות לאותה שנה.

ה        ועדת המלגות  בסיוע כל מוסדות העמותה יפעלו במהלך כל השנה לגיוס משאבים נוספים לתוכנית המלגות.

ו          כל פעילות שתקיים ועדת המלגות  במטרה לגייס כספים לקופת התוכנית תהייה בתאום ואישור הנהלת העמותה באמצעות יו"ר ועדת המלגות.

ז         ועדת התקציב של  עמותת חיל הים תהייה אחראית לכספי התוכנית ותדאג לכך שכל הכספים הנאספים מהתורמים השונים, יופקדו לחשבון המיועד  ויחולקו על פי הקבוע בנוהל זה ועל פי כללי היסוד.

ח        ועדת התקציב  של עמותת חיל הים תהייה אחראית לניצול כספי התוכנית על פי קביעתה של ועדת המלגות ומניעה של כל חריגה מהתקציב של התוכנית.

ט        בכל מקרה לא תתאפשר כל חריגה מהתקציב והתקציב הכללי של העמותה לא ישמש ככיסוי  לחובות אשר עלולים להיגרם עקב מתן מלגות חריגות.

6         סיום התוכנית

 

  1. במקרה של סיום התוכנית  או עם  השלמתן  של הפעולות שעליהן החליטה הנהלת התוכנית, תתכנס הנהלת התוכנית ותקבל החלטה הקובעת את סיומה של התוכנית או את העובדה שפעולותיה הושלמו ואין עוד צורך בקיומה.
  2. במידה והחליטה הנהלת התוכנית לסיים את פעילותה של התוכנית, יוחזרו כספי התרומות לתורמים. עם זאת, העמותה רשאית לפנות לאותם תורמים בכתב ומראש, על מנת לקבל אישורם לשמור את אותם סכומים אשר התקבלו כתרומות למען התוכנית. במידה וקיבלה העמותה אישור שכזה, תייחס את אותו סכום כהכנסה מתרומות בדוחותיה הכספיים.

 

הערה

מובהר בזאת כי לעמותה סמכות לשנות את האמור במסמך זה לפי ראות עיניה, בכפוף לכל דין.

 

 

הדפס
עבור לתוכן העמוד